Consells perquè les flors ens durin més a casa

Consells perquè les flors ens durin més a casa

Els rams realitzats amb flors locals o de productors de proximitat són més fresques i probablement duren més que les que vénen de països estrangers. Segueix els consells per treure el màxim rendiment a les teves flors. Comença amb un gerro net. Els recipients poden tenir bacteris que escurcen la durabilitat. Si fa falta, utilitza lleixiu per netejar els gerros.

Los ramos realizados con flores locales o de productores cercanos son más frescas y puede que duren más que las que vienen de países extranjeros. Sigue los consejos para sacar mejor partido a tus flores. Empieza con un jarrón limpio. Los recipientes pueden tener bacterias que acortan la durabilidad. Si hace falta utiliza lejía para limpiar los jarrones.

Bouquets made by local flowers are fresher and last longer than from shipped from overseas. Follow these tips to get the very best life for your flowers. Start with a clean vase. Dirty vases carry bacteria, which will shorten the life of your bouquet. Add bleach to the water to get it well cleaned if necessary.

 

 

Talla com a mínim 2 cm de la tija de cada flor. Els talls s’assecaran de camí a casa, això dificulta que les flors puguin beure aigua. Tallant les tiges abans de col·locar el ram amb aigua farà que el teixit fresc pugui absorbir sense problemes.

Corta como mínimo 2 cm del tallo de cada flor. Los tallos se secaran de camino a casa, lo que dificulta que las flores puedan beber agua. Cortando los tallos antes de colocar el ramo en agua, hará que el tejido fresco pueda absorber sin dificultad.

Cut at least 2 cm of steam off each flower. The steams will dry out on the way home. Making it difficult for your flowers to drink water. Cutting the stems before you place your bouquet in a vase will expose fresh tissue, so water con be absorbed more efficiently.

 

 

Elimina qualsevol fulla que pugui quedar per sota el nivell de l’aigua. Les fulles afavoreixen l’aparició de bacteris que provoquen la putrefacció de l’aigua (escurcen la vida de les flors) i l’aigua fa pudor!

Elimina cualquier hoja que pueda quedar por debajo del nivel del agua. Las hojas favorecen la aparición de bacterias que favorecen la putrefacción del agua (acortan la vida de las flores) y el agua apesta!

Remove any foliage that could be under water. Foliage breaks down in the water and causes bacteria to build up which shortens the vase life of your flowers (and makes the water stinky).

 

 

Utilitza un ganivet afilat o tisores. Els estris no afilats aixafen els teixits de la tija introduint bacteris a l’aigua. Si les eines estan esmolades, el tall serà net.

Usa un cuchillo afilado o tijeras. Los utensilios no afilados aplastan el tejido del tallo introduciendo bacterias en el agua. Si las herramientas estan afiladas el corte será limpio.

Use a sharp a knife or clippers to cut your flowers. Dull clippers smash the tissue of the stem introducing bacteria into the water. Sharp clippers makes a clean cut.

 

 

Les flors beuen molta aigua, tenint el gerro ple t’assegures que les flors no s’assequin. Utilitza aigua freda. Les flors beuran abans l’aigua freda que la calenta. Talla les tiges i canvia l’aigua cada 2-3 dies, t’asseguraràs mantenir els bacteris a ratlla.

Las flores beben mucha agua, teniendo el jarrón lleno te aseguras que las flores no se sequen. Usa agua fría. Las flores empezaran a beber antes el agua fría que caliente. Corta los tallos y cambia el agua cada 2-3 días te asegurarás mantener las bacterias a raya.

Fill your vase with cold water. Flowers take up cold water quickly than warm water. Recut stems and change water every 2-3 days. Flowers drink a lot of water so keeping the vase full ensures that your bouquet doesn’t dry out. Changing water also helps to keep bacteria away.

 

 

Col·loca les teves flors a una zona la més fresca possible i lluny dels rajos del sol. La calor fa que les flores madurin abans i escurça la seva vida. Mantingues les flors lluny de la fruita fresca i les verdures. Aquestes emeten gas etilè que pot causar la pèrdua dels pètals dèbils abans d’hora.

Utilitza menjar per a plantes. Conté sucre que les alimenta i bactericida per mantenir l’aigua neta. És molt recomanable per a la gent despistada i que no sempre se’n recorda de canviar l’aigua dels gerros. Hi ha algunes flors com les zínnies i els gira sols que els hi va millor unes gotes de lleixiu. Però recorda que el lleixiu s’esvaeix al cap d’unes poques hores i és una opció temporal a l’aigua fresca i neta.

 

Coloca tus flores en una zona lo más fresca posible y fuera del alcance de los rayos del sol. El calor hace que la flor madure antes y acorta su vida. Mantén las flores lejos de la fruta fresca y las verduras. Éstas emiten gas etileno que puede causar la perdida de los pétalos débiles antes de tiempo.

Usar alimento para plantas. Contiene azúcar que las alimenta y bactericida para mantener el agua limpia. Es muy recomendable para la gente con tendencia olvidadiza y que no siempre se acuerda de cambiar el agua del florero. Hay algunas flores como las zinnias y los girasoles que les va mejor unas gotas de lejía. Recuerda que la lejía se esvanece en pocas horas y que es una opción temporal al agua fresca y limpia.

 

Display your flowers in a cool area. Away from direct sunlight. Sun and heat cause flowers mature more quickly shortening vase life. Keep your flower away from ripening fruits and vegetables. Fruits and vegetables give off ethylene gas which can cause the lost of week petals.

Use flower food for most flowers. Flower food contains sugar to feed flowers plus a bactericide to keep the water fresh and clean. Flower food is especially helpful for those forgetful folks who doesn’t always remember to change the water. There are a few flowers like zinnias and sunflowers that do better with a tea spoon or bleach in place of flower food. Keep in mind that bleach dissipates in a few hours and is only a temporary replacement for fresh clean water.

Share

Post a comment