Plantes d’interior fàcils de cuidar

Plantes d’interior fàcils de cuidar

Plantes d’interior fàcils de cuidar.
Aquí teniu un seguit de diferents plantes d’interior fàcils de cuidar que no requereixen massa atenció .

Plantas de interior fáciles de cuidar.
Aquí teneis diferentes tipos de plantas de interior fáciles de cuidar que no requieren demasiados cuidados.

Hard to kill houseplants.
Here are some plants that need low mainteneance indoor gardens and foliage options that requiere minimal care.

 

 

Ficus Elastica.
És molt fàcil de cuidar, necessita poca llum i poques atencions. Els ficus s’han de regar quan la capa superior està totalment seca. És molt important no regar-los en excés. Convé tenir-los en llocs amb una temperatura moderada. Eviteu els canvis bruscs de temperatura per què podrien provocar la pèrdua de fulles. A més de la seva bellesa els ficus també oxigenen l’ambient. Emeten grans cantitats d’oxígen i eliminen les toxines de l’aire on hi ha fongs per humitat.

Ficus Elastica.
Muy fácil de cuidar, necesita poca luz para vivir y pocos cuidados. Los ficus se tienen que regar cuando la capa superior de la tierra se ha secado por completo. Es muy importante no regarlos en exceso. Conviene tenerlos en sitios con temperatura ambiente moderada. Evitar los cambios bruscos de temperatura porqué podrías probocar la perdida de las hojas. Además de su belleza los ficus también oxigenan el ambiente. Emiten grandes cantidades de oxígeno y eliminan las toxinas del aire dónde hay hongos por humedad.

Ruber Plant (Ficus Elastica).
Very easy to take care for. This ornamental specimen is low light maintenance. Rubber plants should only be watered when the top layer of soil is dry to the touch. Be sure you don’t overwater. Keep your ruber plant in a warm location and avoid exposing it to a sudden temperature changes. Which can cause leaf drop. Not only are rubber plants beautiful, they are also excellent air purifiers. They emit high levels of oxygen and remove toxins like Formaldechip and airborne mold from a room.

 

 

Stromanthe Sanguinea.
Aquesta varietat tricolor és de les meves preferides. La Stromanthe es desenvoluparà increïblement bé en llocs humits, com al bany. No necessita massa aigua, s’ha de deixar assecar la terra entre els recs.

Stromanthe Sanguinea.
Esta variedad tricolor es de mi favoritas. La Stromanthe se desarrollará increiblemente bien en sitios húmedos, cómo el baño. No necesita mucha agua, hay que dejar secar la tierra entre riegos.

Stromanthe Sanguinea.
This tricolor variety of stromanthe is one of my current favorites. This plant will thrive in humid environments like a bathroom but doesn’t need too much water. Be sure to let the soil dry out between waterings.

 

 

Falguera cua de guineu (Asparagus densiflorus).
Aquesta varietat tricolor és de les meves preferides. La Stromanthe es desenvoluparà increïblement bé en llocs humits, com el bany. No necessita massa aigua, s’ha de deixar assecar la terra entre els recs.

Helecho cola de zorro (Asparagus densiflorus).
Muy fácil de cuidar. Ésta planta es idónea para sitios bien hiluminados. A pesar de tener una apariencia frágil la cola de zorro es una planta muy consistente. Hay que regarla cuando la capa superior de la tierra se seca. Puede crecer hasta un metro de altura. Si alguna de las hojas se pusiera marrón hay que cortarla para favorecer el crecimiento de otra.

Foxtail fern (Asparagus densiflorus).
Lush and easy to take care of. This plant is perfectly suited for . Though the dense leaf plumes look fragile. The foxtail fern is actually a very hard house plant. It should be watered when the top layer of soil is dry and will grow up to three feet tall. If any leaves turn brown clip them out to promote new growth.

 

 

Bromèlia (Vriesia, Neogerelia o Achinea).
Hi han més de 3000 varietats conegudes de bromèlies. Aquestes són algunes de les nostres preferides. Tenen una aparença a la vista molt interessant per la forma i el color de les seves tiges. Poden suportar la séquia però no l’excés de l’aigua. Es desenvolupen molt bé en diferents ambients pel que fa a la llum però la majoria prefereixen els llocs ben il·luminats, evitant el sol directe.

Bromelia (Vriesia, Neogerelia o Achinea).
Hay más de 3000 variedades conocidas de bromelias. Estas son algunas de nuestras preferidas. Tienen una apariencia a la vista muy interesante por la forma, luminosidad y color de sus tallos. Pueden soportar la sequía pero no el exceso de agua. Se desarrollan muy bien en diferentes ambientes en relación con la luz. Pero la mayoría prefiere sitios bien iluminados evitando el sol directo.

Bromelia (Vriesia, Neogerelia o Achinea).
There are more than 3000 known species of bromelias, but the three varieties listed are some of my favourites. They offer interesting architectural shape and bright, beautiful flower stalks. Bromelias can withstand through without water but aren’t tolerant of excess watering. They can thrive in a variety of light situations but most prefer brighter environments with some protection from direct sun.

 

 

Sansevieria trifasciata.
S’utilitza tan per decorar exteriors en llocs càlids com per interiors en llocs més freds. És popular per la seva resistència en llocs poc il·luminats i per la seva poca necessitat d’aigua. Durant l’estiu només s’ha de regar cada dos mesos. Es malmetrà si es rega massa. Té qualitats purificadores a causa de l’acidesa del metabolisme. Elimina el diòxid de carboni durant la nit.

Sansevieria trifasciata.
Se usa tanto para la decoración de exteriores en sitios cálidos cómo en interiores en lugares más fríos. Es popular por su resistencia en los sitios poco iluminados y por su poca necesidad de agua. Durante el verano solo necesita agua cada dos meses. Se estropeará si se riega demasiado. Tiene cualidades purificatorias debido a la acidez del metabolismo. Elimina el dióxido de carbóno durante la noche.

Sansevieria trifasciata.
It’s now usen as an ornamental plant. Outdoor in warm climates and indoors as a houseplant in cooler climates. It’s popular beacuse it is tolerant of low light levels and irregular watering. During winter it needs only one watering every couple of months. It will rot easily if is overwatered. It has purification qualities. Also by using crassulean acid metabolism process, is one of the few plants which also remove carbon dioxide at night.

 

 

Zamioculca (zamioculca zamiifolia).
La zamioculca sol agradar com a planta decorativa per les seves fulles carnoses i d’un verd intens. Les altes temperatures fomenten el creixement de noves fulles. Massa quantitat d’aigua mataria a la planta. La llum indirecta és ideal per la zamioculca.

Zamioculca (zamioculca zamiifolia).
La zamioculca gusta cómo planta decorativa por sus hojas carnosas y de verde intenso. Las altas temperaturas fomentan el crecimiento de nuevas hojas . Demasiada cantidad de agua mataría la planta. La luz indirecta es idónea para la zamioculca.

Zamioculca (zamioculca zamiifolia).
Zamioculca is grown as an ornamental plant. Mainly for its atractive glossy foliage. Hot temperatures give an increase of leaf production. Overwatering may destroy this plant. Bright indirect light is best for zamioculca.

Share

Post a comment