Com propagar plantes

Com propagar plantes

Propagació d’algunes espècies de plantes a partir del creixement de les arrels a l’aigua.

Propagación de algunas especies de plantas a partir del enraízamiento en el agua.

Propagation of some plant species from cuttings. How to root plant cuttings.

 

Com propagar plantes floristeria Cottage carrer parlament barcelona

Com propagar plantes de manera gratuïta

 

Hi ha poques coses millors que les plantes gratuïtes per un jardiner entregat.  Les plantes es poden propagar de moltes maneres, segons quines espècies d’una o vàries maneres.  Fer sortir arrels als esqueixos és una tècnica molt senzilla i que no exigeix ser un horticultor expert.  Uns quants trucs de part dels professionals ens ensenyaran com reproduir plantes a partir d’esqueixos.

Hay pocas cosas mejores para un jardinero entregado que plantas gratis. Las plantas se pueden propagar de muchas maneras, y según la especie de más de una. hacer crecer raíces a una planta es una técnica muy sencilla y no requiere ser un horticultor experto. Unos cuantos trucos de parte de los profesionales nos enseñarán como reproducir plantas a partir de esquejes.

There are a few things better than free plants to the committed gardener. Plants can be propagated in a number of ways, each species with a different method or methods. Rooting plant cuttings is one of the simpler techniques and you need not be an expert horticulturist to try it. A few quick tips from the professionals will teach how to start plants from cuttings.

 

 

Tipus de talls o esqueixos;

El moment d’extraure l’esqueix, dependrà del tipus de planta que volguem propagar.  La majoria de plantes arrelaran bé a partir d’una tija llenyosa i tendra; per tant, la primavera és un bon moment. Encara no ha tingut temps d’endurir-se i les cèlules són molt actives i generalment de fàcil reproducció.     

Els esqueixos semi llenyosos s’agafen a l’estiu, quan el creixement ja és quasi madur.

Tipos de cortes o esquejes;   El momento de sacar el esqueje dependerá del tipo de planta que queramos propagar. La mayoría de plantas enraizarán bien a partir de un tallo leñoso y tierna; por lo que la primavera es un buen momento. Aun no ha tenido tiempo de endurecer, las células están muy activas y, generalmente, de fácil reproducción.

Los esquejes semi leñosos se cogerán en verano, cuando el crecimiento ya ha entrado en la fase madura.

 

Types of cuttings: 

The time a cutting is taken depends upon what type of plant you are propagating. Most plants will root well from softwood cutting, which is this season’s new growth. It hasn’t had time to harden and the interior cells are very active and generally easy to reproduce.   

Semi-softwood cuttings are taken i  summer when the new growth is nearly mature and hardwood cutting are very mature material and generally quite woody.

 

 

Passos a seguir:

Rega generosament la planta mare un dia o dos abans d’agafar els esqueixos, assegurant que la planta no estigui estressada per falta de rec.  Talleu un esqueix de 7 a 15 centímetres. Que el tall sigui net i en diagonal. Si dubteu on fer el tall, que sigui per damunt el naixement d’una fulla.           

Elimina les fulles de la part baixa, fins quasi a l’alçada de la meitat de l’esqueix., però deixa algunes fulles. Elimina les fulles de la part que estigui en contacte amb l’aigua, aquestes es podririen i farien malbé l’aigua.     

Elimina també qualsevol flor, tan si està enmig de la floració com si ja està seca. Les flors fresques treuen energia a la planta per continuar florint, reduint així l’energia de la planta per crear arrels.  Les flors seques es poden podrir degut a l’humitat posant en perill l’esqueix.

 

Pasos a seguir:

Riega generosamente la planta madre uno o dos días antes de coger los esquejes, así nos aseguramos que no sufre de estrés por falta de agua. Cortad un esqueje de 7 a 15 centímetros. Importante que el coste sea limpio y en diagonal. Si dudáis donde efectuar el corte, que sea por encima del nacimiento de una hoja.

Elimina las hojas de la parte baja, hasta casi la mitad del esqueje dejando algunas hojas. Elimina las hojas que estén en contacto con el agua, pues se pudrirían y estropearían el agua.

Elimina también cualquier flor independientemente de si está en mitad de la floración o si ya está seca. Las flores frescas le quitan energía a la planta, reduciendo la energía para crear nuevas raíces. Las flores secas se pueden pudrir debido a la humedad, poniendo en peligro el esqueje.

 

Steps to follow:   

Water the parent plant throughly a day or two before taking cuttings so it is not under drought stress.  Cut 3 to 6 inch sections of stem that each contain a growing tip, if possible, off the parent plant. Make a clean , angled cut just above a leaf node.   

Trim off any leaves on the lowest one third to one-half of the cutting, keeping at least two leaves on each cutting. Also remove any leaves that will be below the water line to avoid leaves rooting and contaminating the water.

Remove any flowers from the cutting or any dried or spent flowers. The fresh flowers will use energy from the plant to continue flowering and reduce the energy the plant puts into creating new roots, and the dying flowers may mold and rot from all the moisture surrounding the cutting. 

 

Col.loca els esqueixos en aigua, en un recipient de vidre o de plàstic. Fes que quedi dins l’aigua la part que no té fulles, i la part on hi ha les fulles que quedin fora, penjant o al límit del recipient.       

Ubica’l en algun lloc on tingui sol parcialment, si més no molta llum, i on no quedi exposat a canvis bruscos de temperatura.     

 

Coloca los esquejes en agua, en un recipiente de cristal o plàstico. Haz que quede dentro del aua la parte que no tiene hojas, i la parte donde hay las hojas que quede fuera, colgando o en el límite del recipiente.

Ubícalo en su sitio parcialmente soleado, cerca de una ventana por ejemplo. Si no puede ser, que sea en un sitio bien iluminado y donde no quede expuesto a los cambios bruscos de temperatura.

 

Place the cuttings in a water-filled jar so the leaf less portion of the stem is submerged and the remaining leaves are out of the water and hanging over or resting on the lip of the jar.

Set the jar with cutting and water somewhere that gets partial sunlight, like a windowsill, where it will not be exposed to extremely hot or cold temperatures.

 

 

Revisa l’esqueix de tan en tan. Afegeix més aigua si cal (es va buidant per evaporació i perquè la planta la consumeix).  Canvia tota l’aigua i neteja el recipient si veus que l’aigua està tèrbola. I si les arrels es tornen marrons i toves amb podrit, llença l’esqueix i l’aigua. Neteja el recipient i torna a començar amb esqueixos nous. Quan hi hagi suficients arrels i siguin prou llargues, l’esqueix estarà a punt per ser plantat en una bona terra.  

 

Revisa el esqueje de vez en cuando. añade agua si se requiere (se va vaciando por evaporación y porque la planta bebe). Cambia todo el agua y limpia el recipiente si ves que ésta está turbia. Si las raíces se vuelves marrones y blandas, ya puedes tirar el esqueje y el agua. Limpia el recipiente y vuelve a empezar con esquejes nuevos. Cuando haya suficiente raíces y sea suficientemente largas, el esqueje estará listo para ser plantado en una buena tierra.

 

Check the cutting regularly. Add more water to replace any that evaporates and replace water that becomes cloudy. If roots turn brown and mushy with rot, discard the cutting and water, clean the jar and start over with fresh cuttings. Once several roots have appeared and grown a few inches long, the cutting are ready to be gently planted in moist potting soil.

 

 

Material:

·Un ganivet o estisores ben esmolades i netes.   

·Un recipient de vidre o plàstic.

Un consell: Si no podeu posar l’esqueix directament a l’aigua, guardeu-lo en una bossa de plàstic amb un paper de cuina humit, apartat dels rajos directes del sol.   

Plantes aromàtiques que podeu fer créixer amb aigua: menta, orenga, alfàbrega, estèvia, farigola i romaní. 

Les millors plantes d’interior per reproduir-se en aigua: pothos, philodendrons, spatifilium, dracena (lucky bamboo – dracena braunii), dieffenbachia, aglaomena, clorophytum.

 

Material:

·Un cuchillo o tijeras afiladas y limpias.

·Un reciente de cristal o plástico.

Un consejo: Si no podéis poner el esqueje directamente en agua, ponedlo dentro de una bolsa de plástico con un papel de cocina húmedo y lejos de los rayos del sol.

Plantas aromáticas para hacer crecer en agua: menta, orégano, albahaca, stevia, tomillo y romero.

Plantas de interior para hacer crecer en agua: pothos, philodendrons, spatifilium, dracena (lucky bambo – dracena braunii), dieffenbachia, aglaomena, clorophytum.

 

Things you will need:  ·Sharp, sterile knife or scissors.   · Clean glass or plastic jar.   Tip: If you cannot place the cuttings in water inmediatly, store or transport them in a plastic bag with wet paper towels and keep them out of direct sunlight.

Best herbs you can grow in water: peppermint, oregano, basil, stevia, thyme and rosemary.

Houseplants you can also grow in water; Pothos, philodendrons, peace lily, aluminum plant, dracena (lucky bamboo – dracena braunii), dieffenbachia, aglaomena, clorophytum. 

Share

Post a comment