PLANTES DE L’AIRE, TILLANDSIES, CLAVELL DE L’AIRE, AIR PLANTS…

PLANTES DE L’AIRE, TILLANDSIES, CLAVELL DE L’AIRE, AIR PLANTS…

tillandsia, planta de l'aire, airplant, clavellina de l'aire, suport, care after, cuidados

Conceptes bàsics de plantes d’aire;

Dividim en com cuidar els teus plantes d’aire depenent de si viuen a l’aire lliure o en interior.

Interior:

Llum: les plantes d’aire creixen en els arbres a les regions tropicals, de manera que es van adaptar a la llum solar filtrada a través del brancatge i fullatge de l’arbre. A casa teva, a la ciutat, els edificis alts tapen parcialment la llum, així que col·loca la Tillandsia al costat d’una finestra. Una mica de sol directe i brillant indirecte per a la resta del dia. Si has de tenir la teva planta lluny de la finestra amb fins decoratius (l’escriptori de l’oficina), considera deixar-la al costat d’una finestra durant el cap de setmana perquè les plantes no es morin de fam (de llum).

Reg: Pel que fa al reg és simple; només necessiten mullar-se amb suficient freqüència perquè no es ressequin ni agafin un to marronós. Però no les deixis amb restes d’aigua. Si entens aquest equilibri, llavors no importa si les polvoritzes o si les hidrates per immersió.

Aquí tens les meves opinions sobre els diferents mètodes:

Polvorització: només faig això quan veig que les meves plantes d’aire tenen set i sé que no podré remullar-les en els propers dies. Realment no m’agrada la polvorització perquè no puc regar totes les superfícies de manera uniforme. En remull: pot fer això a la pica, en un recipient qualsevol de plàstic o fins i tot en un recipient de vidre decoratiu (simplement no els deixis en remull per sempre). Si per casualitat recol·lectes aigua de pluja, la planta serà més feliç! No recomano fer servir aigua de l’aixeta perquè hi pot haver un excés de calç i el clor és molt agresiu.  Si no és aigua de pluja l’aigua embotellada farà el fet. Després de submergir-les, les sacsejo per eliminar-ne l’excés d’aigua que pugui haver quedat entre les fulles, especialment del bulb on l’aigua podria quedar atrapada en els plecs. Mentre rebin suficient llum, faran servir la humitat que hagin emmagatzemat.

Emplaçament: Com que no estan adaptades per utilitzar les seves arrels per extreure nutrients, pots tenir-les de manera més ornamental. La meva única precaució seria evitar els recipients on l’aigua pot quedar atrapada, permetent que la floridura i els bacteris ataquin. Idealment, també hauries de tenir-la en un lloc on la pots posar i treure quan sigui necessari per poder hidratar sense problema.

tillandsia, planta de l'aire, airplant, clavellina de l'aire, suport, care after, cuidados

Conceptos básicos de plantas de aire;

Dividamos en  cómo cuidar tus plantas de aire dependiendo de si viven al aire libre o bajo techo.

Interior:

Luz: las plantas de aire crecen en los árboles en las regiones tropicales, por lo que se adaptaron a la luz solar filtrada a través del ramaje y follaje del árbol. En tu casa, en la ciudad, los edificios altos tapan parcialmente la luz, así que coloca la tillandsia junto a una ventana. Un poco de sol directo y brillante indirecto para el resto del día. Si tienes que mantener tu planta lejos de la ventana con fines decorativos (el escritorio de la oficina), considera dejarla junto a una ventana durante el fin de semana para que las plantas no se mueran de hambre (de luz).tillandsia, planta de l'aire, airplant, clavellina de l'aire, suport, care after, cuidados

Riego: El riego y la planta de aire es simple, sólo necesitan mojarse con suficiente frecuencia para que no se vuelvan crujientes ni de color marrón, pero no las dejes  encharcadas. Si comprendes este equilibrio, entonces no importa si los pulverizas o  si los hidrata por inmersión. Aquí están mis opiniones sobre los diferentes métodos:

Pulverización: sólo hago esto cuando siento que mis plantas de aire tienen sed y sé que no podré remojarlas en los próximos días. Realmente no me gusta la pulverización porque no puedo regar todas las superficies de manera uniforme.

En remojo: puede hacer esto en el fregadero, en un recipiente cualquiera de plástico o incluso en un recipiente de vidrio decorativo (simplemente no los dejes en remojo para siempre). Si por casualidad recolectas agua de lluvia, tu planta será más feliz al sumergirse en esta. No recomiendo usar agua del grifo. Si no es agua de lluvia, el agua embotellada servirá. Después del remojo, sacudo el exceso de agua, especialmente del bulbo donde el agua podría quedar atrapada en los pliegues. Mientras reciban suficiente luz, usarán la humedad que hayan almacenado. Colocación: Debido a que no están adaptadas para usar sus raíces para extraer nutrientes, puedes tenerlos de manera más ornamental. Mi única precaución sería evitar los recipientes donde el agua puede quedar atrapada, permitiendo que el moho y las bacterias ataquen. Idealmente, también deberías tenerla en un sitio donde la puedes poner y sacar cuando sea necesario para poder hidratarla sin problema.

Air plants basics;

Let’s divide this how to look after your air plants depending on if they live outdoor or indoor.

Indoor:

Light: Air plants grow on trees in tropical regions so they adapted to having speckled sunlight filtered through a tree’s canopy. In yours home, your ceiling blocks cut all  light so put your tillandsia next to a window. Some direct sun and bright indirect for the rest of the day. If you absolutely must keep your plant away from the window for decorative purposes (your office desk), consider leaving it by a window for the weekend so your plants doesn’t starve.

Watering: Watering and air plant is simple, they just need to get wet often enough so they don’t turn crispy brown but not say wet than they don’t root. If you understand this balance then in doesn’t matter if you mist them or soak them  by submersion. Here are my thoughts on the different methods:

Misting: I only do this when a feel my air plants are thirsty and I know I won’t be able to soak them in the next few days. I don’t really like misting because I can’t evenly water all the surfaces of them.

Soaking: You can do this in the sink, a plastic tub, or even decorative glass container (just don’t leave them soaking for ever). If you happen to collect rain water, they’ll be happiest soaking in that. I don’t recommend using tub water. If not rain water, bottled water will do. After the soaking, I shake off the excess water, especially from the bulbous one where water might be trapped in the folds. But as long as they are getting enough light, they’ll use up whatever moisture they have stored.

Display: Because they are no adapted to using their roots to draw w/nutrients, you are free to display them in more ornamental ways. My only caution would be to avoid displays where the water can be trapped, allowing mold and bacteria to fester. Ideally, you should also be able to conveniently remove the air plant from soaking.

tillandsia, planta de l'aire, airplant, clavellina de l'aire, suport, care after, cuidados

 

A l’aire lliure:

Pregunta al teu florista on han cultivat la planta de l’aire. És molt útil saber on ha crescut la planta. La qüestió és si ha crescut en un hivernacle (protegit de la llum solar directa) o a l’exterior, amb llum solar directa. És un fet, les plantes d’aire poden viure sota la llum solar directa, però s’han d’acostumar.

El procés: serà més fàcil que s’adaptin als raigs solars si se les col·loca a  l’exterior al sol de tardor o hivern. Quan arribi la primavera ja s’hauran aclimatat. Assegura’t que la teva planta rebi una mica d’aigua quan plogui. Si saps que no plourà durant dies, hidrátala com a mínim un cop per setmana a la primavera i dues vegades a l’estiu (ja hem après els dos sistemes). Poden necessitar humitat addicional en algunes èpoques, però aquí tens el meu consell; has de fer que la planta pugui viure sola, sense dependre de l’aigua que li donis. Una petita transformació de ser tropical a que passi a adaptar-se a la Mediterrània. He notat que les plantes d’aire de color gris pàl·lid tendeixen a resistir millor la llum directa de el sol que les que tenen  fulles més verdes. Si no ho saps, simplement intenta-ho, perquè acabis aprenent a cuidar-les a la teva manera i amb la teva pròpia experiència.

Al aire libre:

Pregunta a tu florista  donde han cultivado la planta del aire. Es muy útil saber dónde ha crecido la planta. La cuestión es si ha crecido en un invernadero (protegido de la luz solar directa) o en el exterior, con  luz solar directa. Es un hecho,  las plantas de aire pueden vivir bajo la luz solar directa, pero tienen que acostumbrarse.

El proceso: será más fácil que se adapten a los rayos solares si los coloca en exterior en el sol de otoño o invierno. Entonces, cuando llegue la próxima primavera ya se habrán aclimatado. Asegúrate de que tu planta reciba un poco de agua cuando llueva. Si sabes que no va a llover durante días, hidrátala al menos una vez por semana en primavera y dos veces en verano (ya hemos aprendido los dos sistemas). Pueden necesitar humedad adicional. Pero, aquí está mi consejo; debes hacer que la planta pueda vivir sola, sin depender del agua que les des. Una pequeña transformación de ser tropical a que pase a adaptarse al Mediterráneo. He notado que las plantas de aire de color gris pálido tienden a resistir mejor la luz directa del sol que las de hojas más verdes. Si no lo sabes, simplemente inténtalo, para que al final aprendas a cuidarlas a tu manera y con tu propia experiencia.

 

tillandsia, planta de l'aire, airplant, clavellina de l'aire, suport, care after, cuidados

Outdoor:

Ask your plant provider, where the got the plant from. It’s very useful to know where the plant has grown at. Ask if it’s grown in a green house(protected from the direct sunlight) or out in the direct sunlight.

It is a fact, that air plants can live out in the direct sunlight. But they have to get used to it.

The process. It will be easier to help them getting used to the sun, if you place them out in the autumn or winter sun. So by next spring they will be adapted to it.

Make sure that your plant gets some water when it rain. If you know that it won’t rain for days, check at least once a week in spring, and twice in summer. They might need extra moisture. But, here is my advice; you should make the plant be able to live on their own, without depending of the water you give them. A bit of a transformation from being tropical to adapting to Mediterranean.

I have noticed that air plants with pale grey color, tend to resist better the direct sun light than the ones with greener leafs. If you don’t know, just try, so at the end you learn to look after them in your own way and withyour own experience.

 

Imatges www.airplancity.com

Share

Post a comment