SIGNIFICAT, SIMBOLISME I HISTÒRIA DE LES ROSES VERMELLES – SIGNIFICADO, SIMBOLISMO E HISTÒRIA DE LAS ROSAS ROJAS – THE MEANING, SYMBOLISM AND HISTORY OF RED ROSES

roses_vermelles_red_roses_love_true_gift_valentines_day_celebration_casament_vincle_familia

SIGNIFICAT, SIMBOLISME I HISTÒRIA DE LES ROSES VERMELLES – SIGNIFICADO, SIMBOLISMO E HISTÒRIA DE LAS ROSAS ROJAS – THE MEANING, SYMBOLISM AND HISTORY OF RED ROSES

Les roses vermelles han capturat les paraules i els cors dels amants de tot el món durant generacions. Regalant una sola tija o un munt de roses vermelles en el seu aniversari, primera cita, Valentine’s Day… doncs és una manera perfecta de dir “t’estimo”.

Las rosas rojas han capturado las palabras y los corazones de los amantes de todo el mundo durante generaciones. Regalando un solo tallo o un montón de rosas rojas en su cumpleaños, primera cita, San Valentín…  Es una manera perfecta de decir “te quiero”.

Red roses have captured the words and hearts of lovers across the globe for generations. Giving a single stem or a bunch of red roses on your anniversary, first date, Valentine’s Dayor just because is the perfect way to say “I love you”.

 red roses, limonium, statice, monstera, red roses, roses vermelles, rosas rojas, fern, falguera, cottage, Barcelona, cuscus, gift, cumpleaños, mama, mare, madre, novia, mujer, marido, casados, married, casats, floristería, flowwershop, Barcelona, Catalunya, mediterrani, local, proximitat, proximidad

El nostre estima per la bellesa i la perfecció de la rosa vermella ha perseverat al llarg de la història, l’art, la literatura, la mitologia i en les nostres pantalles. Des d’històries d’amor clàssiques com Romeo i Julieta fins als  programes de televisió d’avui (si parlem de la BBC). La rosa vermella és un símbol indiscutible i universal de l’amor. En aquest article, veurem el significat de les roses vermelles per descobrir on es va originar la connexió entre el romanç i l’amor i el que significa avui.

Nuestro aprecio por la belleza y la perfección de la rosa roja ha estado presente a lo largo de la historia, el arte, la literatura, la mitología y en nuestras pantallas . Desde historias de amor clásicas como Romeo y Julieta hasta los exitosos programas de televisión de hoy (si hablamos de la BBC). La rosa roja es un símbolo indiscutible y universal del amor. En este artículo, veremos el significado de las rosas rojas para descubrir dónde se originó la conexión entre el romance y el amor y lo que significa hoy.

Our appreciation for the beauty and perfection of the red rose is well dominated throughout history, in art, literature, in mythology and on our screens.  From classical love stories like Romeo and Juliet to today’s hit  TV shows. The Bachelor, the red rose is an undisputed and universal symbol of love. In this article, we’ll look at meaning of red roses  to discover where the connectionbetween romance and love originated and what it means today.

QUATRE APUNTS SOBRE LES ROSES VERMELLES DURANT LA HISTÒRIA

CUATRO APUNTES SOBRE LAS ROSAS ROJAS EN EL PASADO

A BRIEF STORY OF RED ROSES THROUGH THE AGES

La rosa vermella ha estat associada a l’amor i a la passió durant centenars d’anys. En la mitologia grega i romana, les roses solen estar lligades a Afrodita, la deessa de l’amor. El 1794, el poeta escocès, Robert Burns va comparar el seu amor amb la flor en el seu bell poema “Una rosa vermella”. A Europa durant l’època victoriana, es van mostrar mostres d’afecte públiques on s’aixecaven els rosers i les roses vermelles s’utilitzaven habitualment per enviar missatges d’amor. I a Alícia al país de les meravelles, a la reina dels cors els encanta tant que els seus jardiners van pintar frenèticament les roses de color vermell, per por que es tallés el cap si es descobrís que pintessin roses blanques per error!

La rosa roja se ha asociado con el amor y la pasión durante cientos de años. En la mitología griega y romana, las rosas a menudo están vinculadas a Afrodita, la diosa del amor. En 1794, el poeta escocés, Robert Burns comparó su amor con la flor en su hermoso poema “Una rosa roja y roja”. En Europa durante la era victoriana, las demostraciones públicas de afecto eran mal vistas y las rosas rojas se usaban comúnmente para enviar mensajes de amor. Y en Alicia en el País de las Maravillas, la Reina de Corazones los ama tanto que sus jardineros pintaron frenéticamente las rosas rojas, ¡por temor a que les corten la cabeza si se descubre que pintaron rosas blancas por error!

The red rose has been associated with love and passion for hundreds of years. In greek and roman mythology, roses are often linked to Aphrodite, the goddess of love. In 1794 the Scottishpoet, Robert Burns compared his love to the flower in his beautiful poem “A red, Red Rose”. In Europe during the Victorian Era, public shows of affection where frowned upon, and red roses were commonly used to send messages of love. And in Alice in Wonderland, the Queen of Hearts love them so much that her gardeners frantically painted the roses red, for fear she would cut off their heads if it was discovered they painted white roses by mistake!

 

QUIN ÉS EL SIGNIFICAT DE DONAR O REBRE UNA ROSA VERMELLA
CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE DAR O RECIBIR UNA ROSA ROJA
WHAT IT MEANS TO GIVE OR RECEIVE A RED ROSE

Fins avui, regalar una rosa vermella continua sent la manera perfecta d’expressar l’amor romàntic. Si bé és en gran part impossible establir coherència en el simbolisme de les flors doncs que el significat canvia amb el pas del temps, el vermell va consolidar-se com un dels pocs exemples amb un significat permanent i universal: l’amor.

Hasta el día de hoy, regalar una rosa roja sigue siendo la forma perfecta de expresar el amor romántico. Si bien es en gran medida imposible encontrar consistencia en el simbolismo de las flores a medida que el significado cambia con el tiempo, la rosa roja en uno de los pocos ejemplos con un significado duradero y universal: el amor.

To this day, giving a red rose remains the perfect way to express romantic love. While it’s largely impossible to fin consistency in the symbolism of flowers as the meaning changes over time, the red rose in one of few examples with and enduring and universal meaning- love.

 

EL SIGNIFICAT PROFUND DE LES ROSES VERMELLES
EL SIGNIFICADO PROFUNDO DE LAS ROSAS ROJAS
THE DEEPER MEANING OF RED ROSES AND LOVE

Si us interessa aprofundir, hi ha un altre nivell de significat relacionat amb la donació de roses a la persona estimada. L’ombra del vermell és significativa, amb les roses vermelles profundes pensades per transmetre emocions profundes. Una rosa vermella brillant representa el romanç i la burgundia és sovint per enviar un missatge on el vostre amor (encara) no correspon. L’obtenció d’un roser vermell també és significativa, simbolitzant l’amor jove, la innocència i la bellesa sense pretensions.

Si te interesa mirar más profundamente, hay otro nivel de significado asociado a la entrega de rosas al ser querido. El tono rojo es significativo, con rosas rojas profundas que transmiten emociones profundas. Una rosa roja brillante representa el romance y el burdeos suele enviar un mensaje donde tu amor (todavía) no es correspondido. La entrega de un capullo de rosa rojo también es importante, simbolizando el amor joven, la inocencia y la belleza sin pretensiones.

If you care to look deeper, there is a whole other level of meaning attached to the giving of roses to the loved one. The shade of red is significant, with deep red roses thought to convey deep emotions. A bright red rose represents romance and burgundy is often to send a message where your love is (as yet) unrequited. The giving of a red rosebud is also significant, symbolizing young love, innocence and unpretentious beauty.

 

GUIA DE DONAR ROSES VERMELLES PER NÚMERO
GUÍA PARA DAR ROSAS ROJAS POR NÚMEROS
GUIDE TO GIVING RED ROSES BY NUMBER

El nombre de roses. donar o rebre té un significat especial també. Des d’una sola floració, fins a un gran ram. Aquí teniu un resum del que significa el nombre de roses vermelles.

Una sola rosa: una sola rosa representa l’amor a primera vista, o si prové d’una parella a llarg termini, és a dir que “encara ets el mateix”.

Dues roses: un parell de roses vermelles significa amor i afecte mutu.

Tres roses: un regal de tres roses és un regal d’aniversari tradicional d’un mes.

Sis roses: el set de sis roses et diu que estan bojos d’amor i que volen ser teus.

Deu roses: tria un ram de 10 roses si vols dir a algú que el seu amor és la perfecció.

Onze roses: Un regal d’onze roses vermelles diu que “ets el meu tresor” i significa un amor veritable i profund.

Dotze roses: una dotzena de roses, és un regal clàssic per a algú a qui li agrada molt i simplement diu “sigues meu”.

Quinze roses: Per expressar la pena o penediments.

Vint-i-quatre roses: Dues dotzenes diuen molt clar “Sóc teu”.

Trenta-sis roses: Tres dotzenes envien el missatge que estàs absolutament boig d’amor.

Cinquanta roses: Si esteu buscant el darrer i elaborat regal romàntic, un impressionant ram de 50 roses expressa un amor que no té límits.

El número de rosas que damos o recibimos también tiene un significado especial. Desde un solo tallo, hasta un gran ramo. Aquí hay un resumen de lo que las rosas rojas significan seguir la cantidad.

Una rosa: una sola rosa representa el amor a primera vista, o si proviene de una pareja de largo plazo, dicen “todavía eres el elegido”.

Dos rosas: un par de rosas rojas significa amor y afecto mutuos.

Tres rosas: un regalo de tres rosas es un regalo tradicional de aniversario de un mes.

Seis rosas: el obsequio de seis rosas te dice que están enamorados y que quieren ser tuyos.

Diez rosas: elige un ramo de 10 rosas si quieres decirle a alguien que su amor es la perfección.

Once rosas: un regalo de once rosas rojas dice “eres mi tesoro” y significa amor verdadero y profundo.

Doce rosas: un ramo de una docena de rosas es un regalo clásico para alguien que te gusta mucho y simplemente dice “sé mío”.

Quince rosas: si quieres pedir perdón y las palabras no lo expresan suficientemente, regala 15 rosas.

Veinticuatro rosas: Dos docenas dicen muy claramente “Soy tuyo”.

Treinta y seis rosas: tres docenas envían el mensaje de que estás locamente enamorado.

Cincuenta rosas: si está buscando el último regalo romántico elaborado, un impresionante ramo de 50 rosas expresa un amor que no tiene límites.

 

The number of roses. you give or receive has a special meaning too. From a single bloom, right up to a large bouquet. Here is a summary of what red roses mean by number.

One rose: a single rose represents love at first sight, or if it’s coming from a long term partner, that are saying “you are still the one”.

Two roses: A pair of red roses signifies mutual love and affection.

Three roses: A gift of three roses is a traditional one-month anniversary gift.

Six roses: The given of six roses is telling you they are infatuated and want to be yours.

Ten roses: Choose a bouquet of 10 roses if you want to tell someone their love is perfection.

Eleven roses: A gift of eleven red roses says “you are my treasured one” and signifies true and deep love.

Twelve roses: a bunch of a dozen roses it’s a classic gift for someone you’re very fond of and simply says “be mine”.

Fifteen roses: If you mean to say sorry and words won’tcut it, give a gift of 15 roses.

Twenty four roses: Two dozen says very clear “I’m yours”.

Thirty six roses: Three dozens send the message that you are head over heels in love.

Fifty roses: If you are looking for the ultimate elaborate romantic gift, a stunning bouquet of 50 roses expresses a love that has no bounds.

SIGNIFICAT DE LES ROSES VERMELLES A UN FUNERAL                                                                                  

SIGNIFICADO DE LAS ROSAS ROJAS EN UN FUNERAL.

MEANING OF RED ROSES AT A FUNERAL

Si bé les roses vermelles són sinònim de celebrar l’alegria i la passió de l’amor, també són un regal especial en moments de dol. Les roses vermelles són una bella manera de transmetre el vostre respecte i amor per algú que hagi passat i també pot representar valor i agraïment.

 

Si bien las rosas rojas son sinónimo de celebrar la alegría y la pasión del amor, también son un regalo especial en momentos de duelo. Las rosas rojas son una hermosa manera de transmitir su respeto y amor por alguien que ha fallecido y también pueden representar coraje y gratitud.

 

While red roses are synonymous with celebrating the joy and the passion of love, they are also a special gift during times of grieving. Red roses are a beautiful way to convey your respect and love for someone who has passed and can also represent courage and gratitude.

Ram de flors Sant Valentí amb roses vermelles, eucaliptus, falguera i esparraguera plumosa. Regala amor a la teva nòvia, novio o parella. Sigues detallista. Ram de tons vermells i verds, d'aire campestre i romàntic.

Ram de flors Sant Valentí amb roses vermelles, eucaliptus, falguera i esparraguera plumosa. Regala amor a la teva nòvia, novio o parella. Sigues detallista.

HI HA UN UN REGAL MILLOR PER AQUELLS QUE ESTIMEM QUE ROSES VERMELLES?                                   

¿HAY UN REGALO MEJOR PARA DAR A ALGUIEN QUE AMAS QUE LAS ROSAS ROJAS?                                          

IS THERE A BETTER GIFT TO GIVE SOMEONE YOU LOVE THAN RED ROSES?

 Al llarg del temps, s’ha comprovat com n’arriben a ser d’especials les roses i la importància del seu significat. Si voleu mostrar a algú com us arriba a importar,  ja sigui per ser una atracció nova i floreixent o un amor profund i etern, no hi ha millor manera de dir-ho que amb un ram de roses vermelles.

Con el tiempo se ha demostrado cuán especial y significativa puede ser la entrega de rosas rojas. Si deseas mostrar a alguien lo que te importa, ya sea una atracción nueva y floreciente o un amor profundo y eterno, no hay mejor manera de decirlo que con un ramo de rosas rojas cuidadosamente seleccionado.

It’s been proven over time just how special and meaningful the giving of red roses can be. If you want to show someone than you care for them, whether it’s a new and blossoming attraction or a deep and eternal love, there’s no better way to say it simply than carefully selected single o bouquet of beautiful red roses.

imatges de @freepik i del nostre web.

 

Post a comment